Dentl

Niet nagekomen afspraak

Heeft u een afspraak gemist zonder (tijdig) af te zeggen?

Helaas gebeurt het regelmatig dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of zelfs niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat geplande zorg niet door kan gaan is er door en voor deze patiënt een deel van onze praktijkorganisatie gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt, deze situatie gaat onzerzijds wel gepaard met (doorlopende) kosten.

Hoe kunt u correct een afspraak afzeggen of verplaatsen?

Dit kunt u doen door ons tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te bellen op: 038 386 78 56 of (indien we niet bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in het weekend) ons tijdig een e-mailbericht te sturen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert vrij strenge regels

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt voor zorgverleners, dus ook tandartsen, hoe we al onze verrichtingen moeten declareren bij patiënten. Zowel alle beschrijvingen als alle bedragen van onze verrichtingen liggen vast. Dus ook voor het niet nakomen, of het niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld.

De tandartscode C90 mag door ons gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur (2 werkdagen) van tevoren is afgezegd. Er mag zelfs tot 100% procent van de gemiste omzet in rekening gebracht worden.

▸ Lees meer over tandartscode C90 (onderin de pagina)

Bij vaker te laat (of niet) afzeggen

Als er gedurende een langere periode meerdere malen te laat wordt afgezegd, of afspraken niet worden nagekomen, zullen wij een hogere vergoeding vragen voor de, door en voor u, gereserveerde tijd.

Noteer onze afspraken in uw agenda, we sturen een herinnering van uw afspraak

Uiteraard hopen wij dat deze vervelende situatie zich zo min mogelijk voor zal doen en we willen patiënten dan ook verzoeken om alle met ons gemaakte afspraken tijdig en correct in de eigen agenda te plaatsen.

Als extra service sturen wij patiënten een week van tevoren een herinnering van de gemaakte afspraak. Deze service is ter ondersteuning, het niet ontvangen of niet lezen van onze afspraakherinnering ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om afspraken na te komen of tijdig af te zeggen.

Scroll naar boven